Sběr podpisů pod PETICI byl ke dni 16. června 2004 ukončen
Stránky však zůstávají v provozu.


Text petice, kterou bylo do 16. června 2004 možno podepsat.

Petice

Adresát petice :
Magistrát města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo a ÚMO Ústí nad Labem - město

Jako občané a obyvatelé města Ústí nad Labem,
kterým nejsou lhostejné v současné době projednávané návrhy změn ÚPnSÚ
( územního plánování ) pro ” Sportovně rekreační areál ” Klíše ,

vyjadřujeme toto stanovisko:

Zásadně nesouhlasíme se záměrem změnit územní plán Města Ústí nad Labem v části lokality Střížovický vrch pro výstavbu kryté lyžařské dráhy, kde je navrženo nevratné zasažení do klidové zóny městské ( a též univerzitní ) čtvrti Klíše a funkčních lokálních biocenter a biokoridorů,

a to z těchto důvodů:

1) Změny jsou navrženy přímo v těch částech Střížovického kopce, které mají nejen pro obyvatele Klíše a studenty Univerzity J. E. Purkyně rekreační funkci a kterými lokalita Střížovického vrchu komunikuje s obytnou zónou .

2) Navrhované změny zasahují nevratným způsobem do funkčních lokálních biocenter a biokoridorů Střížovického kopce.

3) Změny přinesou trvalé zhoršení životního prostředí obyvatel , neboť dojde k trvalému a nevratnému zásahu do stávajícího příměstského krajinného rázu, který by měl za následek snížení estetické i přírodní hodnoty území, což je mj. v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

4) Předmětný návrh změny ÚP je v rozporu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, kde jsou definovány cíle a úkoly územního plánování tak, že “ územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území ”.

5)  Ochrana životního prostředí v příměstské krajině je veřejným zájmem , který zaslouží vyšší ochrany, než zájem výstavby sportovního zařízení, byť by bylo hodnoceno jako veřejně prospěšná stavba. Pojem veřejně prospěšná stavba není přesně definován, ale za takovou se rozhodně nedá považovat stavba lyžařské dráhy.

6)  Zachování lokality Střížovický vrch v současné – nezastavěné - podobě by mělo, dle našeho názoru, být jednou z priorit města, které projevuje skutečný zájem o životní podmínky svých občanů .

Podpisem petice deklarujeme svůj občanský nesouhlas s plánovanou změnou ÚPnSÚ a následnou výstavbou lyžařské dráhy.

Petiční výbor:
Mgr. Tomáš Brož ( zastupuje výbor při jednání ), Mezidomí 2, Ústí n.L, Aleš Morvay, Klíšská 70, Ústí n.L.,
Bc. Petra Morvayová, Na Spálence 29, Ústí n. L. , Mgr. Věra Brožová, Mezidomí 2, Ústí n. L

V Ústí nad Labem dne 8. března 2004